TISZAZUG-KUTATÁS

Az 1970-es, 80-as évek

Kiállítás megnyitása

A Kunszentmártonban 1972-ben megkezdett, jól előkészített, szervezett kutatá- sok fő célja Kunszentmárton- nak és környékének módsze- res történeti-néprajzi kutatása volt. Az 1972–1975 között eltelt éveket az összehangolt történeti gyűjtés, feldolgozás időszakának tekinthetjük. Erre épült fel 1976-tól kezdődően a vidék módszeres néprajzi kutatása. Komplex vizsgála- tokat végeztek földrajzos, történész, társadalomtörténész, néprajzos, folklorista, nyelvész szakemberek bevonásával a következő témákban:

Történettudomány

 • Kunszentmárton és az egykori kibocsátó anyatelepülés, Jászapáti s az egész Jászság kulturális kapcsolata
 • A 18. század, a török kor utáni betelepedés története
  A 19. század, a városi lét időszaka
 • A folyóknak a vidék életében betöltött szerepe
 • Az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc, a jobbágyfelszabadítás és annak gazdasági hatása
 • A két világháború közötti időszak, a Horthy-korszak
 • Kunszentmárton és a Tiszazug villamosítása

Néprajztudomány

 • A szőlő- és gyümölcskultúra vizsgálata.
 • A tiszazugi állattartás, pásztorkodás
 • Az emberi élet fordulói (a születés, esküvő, halál szokásai és hiedelmei)
 • A kisiparok Kunszentmártonban és a tiszazugi falvakban
 • A Tiszazug társadalomnéprajza

A tiszazugi gyűjtések, tanácskozások, kiállítások tervezésének, kivitelezésének szellemi atyja, gyakorlati irányítója dr. Szabó László volt. Az 1980-as évek első felében a kutatásokban egyfajta visszaesés következett be, s 1984-ben a kutatócsoport befejezettnek tekintette a munkát.

A 2007 és 2011 között folyó kutatás eredményei

Konferencia 2009. október 27-én

Az intenzív, csoportos jellegű munka dr. Szabó László kezdeményezésére 2007-ben kezdődött újra az Országos Tudományos Kutatási Alap- programok támogatásával. A Helytörténeti Múzeum a Szolnoki Damjanich János Múzeum és a Tiszazugi Földrajzi Múzeum mellett jelentős szerepet vállal a feladatok végrehajtásában. A Peremlétben? A Tiszazug néprajzi, történeti, földrajzi kutatása az ezredfordulón kutatási programban 15 kutató és több egyetemista csoport dolgozik.

Kutatási témák:

Néprajztudomány

SZABÓ LÁSZLÓ
A Tiszazug társadalomnéprajza. Milyen történeti, geográfiai tényezők okozzák a Tiszazug jelenleg is meglévő általános szegénységét, társadalmi visszamaradottságát.

BARNA GÁBOR
A mindennapok életminősége. Életkeretek (család, civil társadalom: egyesületek és szervezőik, kistérségi társulások és életstratégiák; migrációs folyamatok.) Életképek.

KOTICS JÓZSEF
A nők helyzetének változása a Tiszazugban. A kutatás arra irányul, hogy a vizsgált térségben figyelemmel kísérje a tradicionális női szerepek megváltozásának folyamatát.

T. BERECZKI IBOLYA
A lakáskultúra változásai a 20. században. Az egyéni és közösségi életterek milyensége, a mindennapok színterei meghatározó szerepet játszanak a falusi és mezővárosi közösségek életmódjának megismerésében, s abban, hogy az adott közösség tagjai miként ítélik meg saját életminőségüket, helyzetüket, lehetséges perspektíváikat vagy korlátaikat.

BARTHA JÚLIA
Angyalcsinálás. Az egykézés, mint társadalmi jelenség a Tiszazugban. Tiszasas példája

GECSE ANNABELLA
Tiszazug mai családi gazdaságainak, gazdálkodási modelljeinek vizsgálata

PUSZTAI ZSOLT
A víz szerepe a Tiszazugban. A víz (folyók, állóvizek, termálvizek stb.) létmódra gyakorolt hatása

BENEDEK CSABA
Az idegenek beilleszkedési körülményeinek vizsgálata a Tiszazugban

Történettudomány

HORVÁTH LÁSZLÓ
A paraszti migráció a Tiszazugban. A 19. századi feudális jobbágyság bomlásának tendenciái: ipari területekre költözés (Budapest, Miskolc stb.), mezőgazdasági vándormunka, kivándorlás

BAGI GÁBOR
A jobbágyfelszabadítás előtti gazdasági-társadalmi fejlődés a Tiszazugban. A tájegység hátrányos helyzetének történeti gyökerei

PUSZTAI GABRIELLA
Kunszentmárton és a Tiszazug iparának átalakulása a rendszerváltást megelőző évektől napjainkig

SZABÓ ISTVÁN
Művelődési viszonyok a Tiszazugban. A civil társadalom szerveződése a polgári korszakban

Irodalomtudomány

KOVÁCSNÉ KAPOSVÁRI GYÖNGYI
Tiszazug az irodalomban, különös tekintettel az életmód változásainak tükröződésére a 20. században

Földrajztudomány

TÚRI ZOLTÁN
A tájfejlődés stádiumainak vizsgálata egy tiszazugi mintaterületen az integrált környezetátalakító-munkálatok kezdetétől napjainkig

Továbblépés a kutatás honlapjára, valamint a kutatás bibliográfiájának honlapjára. www.tiszazugkutatas.uw.hu
www.peremletben.hu